7.1.1.3 La Casa de la Vila o el Castell

 

Malgrat el seu sobrenom, aquesta construcció, avui Ajuntament, adossada a la banda de migdia de l’absis de l’Església, no té l’aspecte de fortalesa.

El casal actual, que no sembla anterior als segles XVII-XVIII, s’aixeca, possiblement, en el mateix lloc on degueren existir les dependències monàstiques de l’antiga cel·la dependent del monestir d’Amer.

Façana de l’Ajuntament, adossada a l’absis fortificat de l’Església

En el parament de la façana, conserva restes, emprades com a material de construcció, de finestres coronelles gòtiques.

Finestra coronella: finestra dividida generalment en dues meitats o en tres parts per una o dues columnetes, respectivament

A la façana de migdia, encara avui, es poden observar els efectes de l’assalt (23 d’agost de 1462) perpetrat per tropes franceses i la reina Joana Enríquez durant la Guerra civil de 1462-1472: parets derruïdes, murs ennegrits, etc. Vegeu 6.4 Aspectes històrics. Edat moderna (1453-1789).

Façana de migdia de l'actual Ajuntament, amb les conseqüències de 1462 encara visibles: murs derruïts, parets ennegrides, arrancada d'un arc de volta de la possible torre d’homenatge, etc

Durant les obres de condicionament de l’Ajuntament, es descobriren, en el subsòl, unes sitges d’època tardo-romana, que van poder ser excavades. Vegeu 7.1.1.8 Aspectes artístics. Sitges medievals.

Ha estat declarat Bé Cultural d’Interès Nacional: Llei de 25/06/85/, BOE de 29/06/85, època segle XVII: 1601-1700.


Continua a Colomers