7.1.1.8 Sitges medievals

 

A l’interior de l’Església de Santa Maria, al peu d’una capella lateral, i a l’Ajuntament (1980), a la mateixa entrada, es van descobrir unes cavitats subterrànies excavades a la roca natural que, en conjunt, devien formar, a l’edat mitjana, abans de la construcció de les capelles laterals, un camp de sigtes extramurs de l’Església.

Segons l’arqueòleg Josep Casas, tot i que s’hi trobaren, entre d’altres, restes fins i tot d’època ibèrica (avui al Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona), aquestes sitges, destinades a guardar productes collits al camp, cereals sobretot, podrien datar-se abans del segle XIII.

A redós de la cel·la monàstica, on estava recòndita la mesura, és a dir, la quartera censal de Colomers o quartera rodona de l’abat d’Amer (vegeu 6.4.2 Aspectes històrics. Les mesures de Colomers), degueren conservar, amb tota probabilitat, el gra que els pagesos havien de pagar a l’abat d’Amer, llur senyor, en virtut d’alguna de les moltes fórmules d’exacció de l’excedent pagès desenvolupades pels senyors feudals.

Avui, les de l’Ajuntament romanen enterrades al subsòl de l’entrada; les de l’Església, en canvi, es poden observar, en part, a través d’un vidre.

Excavacions de salvament a Colomers. Del 6 a l’11 d’octubre i del 17 al 22 de novembre de 1980, de Josep Casas i Genover, Servei d’Excavacions arqueològiques de la Diputació de Girona, 1989


Continua a Colomers