5.2.1 Les festes de Colomers

 

Les dues festes de la vila: la festa major i la festa petita, eren els costums més arrelats.

Organitzades per la colla de joves, pel CUC o per a l’Ajuntament, segons les èpoques, comprenien: l’ofici solemne, amb un orador, generalment el capellà del poble veí, invitat per al sermó, i amb acompanyament de música de banda; cercavila de nans o caps grossos; balls de tarda i de nit, amb el tradicional ball del fanalet i una rifa; balls de sardanes a la plaça; exposicions i concerts; cóssos o corregudes: el cós de sac, el cós de parells, el cós de l’ou, etc, i jocs: la sortija, joc de trencar l’olla, etc, per a la mainada; competicions esportives, amb el tradicional partit de futbol entre solters i casats, i amb campionats de ping-pong i tir al plat; focs d’artifici, etc.

Equip de futbol de Colomers dels anys cinquantes

En aquestes festes, hom engalanava les places amb banderetes i llums, i les famílies feien l’àpat de festa, amb rostit i cava, amb companyia de convidats i parents de fora.

Les despeses ocasionades per les festes eren satisfetes amb l’aportació econòmica de l’Ajuntament i dels veïns, als quals la Comissió de festes fixava una quota en funció del nombre de membres de la unitat familiar i de l’activitat econòmica: les botigues i els bars, per exemple, tenien una quota superior per raó de l’augment d’activitat d’aquests dies.

Anys enrera, quan els mitjans de locomoció no escurçaven les distàncies com ara i no hi havia hotels propers, hi havia hagut també, a més de la quota estrictament monetària, una quota mixta en diner i en espècie, consistent en pagar una part en efectiu i una altra amb l’allotjament i la manutenció d’algun dels músics al propi habitatge.

A l’època del CUC, s’establí el sistema voluntari d’autoquota, pel qual cada família fixava la seva pròpia quota, primer d’entre tres nivells de preus, més endavant sense cap nivell de partida. Aquest sistema s’utilitza encara en l’actualitat.

SOBRE LES FESTES

 

Vui,die 28 de Juny de l’any 1778,congregat lo Poble de Colomers, en la Iglesia Parroquial se ha determinat que la Festa de St. Lliens que se celebrava lo die 16 de Setembre,se celebrera de vui en avant la Dominica tercera del mes de octubre y la festa del Rosari que se celebrava lo die 16 de Agost,de avui en avant se celebrara lo dilluns després de dita Dominica.Aixins mo han notificat lo ajuntament en eixir del con-grés y me han assegurat los Regidors y Pobordes i demés,que totom avia convingut,y que stavan molt contents tots los particulars,ita estRos Pbr dit die y any

Llibre de la Confraria del Roser: Colomers, fol 9 de l’Índex

 

Fins al any 1777 inclusive se avia acostumat en la present Parroquia de Colomés,celebrarse ab nom y fets de Festa Major,lo die 15 de agost la Festa de la Assumta,Patrona i titular de la Iglesia Parroquial,y lo endema die 16 se celebrava la festivit-at del Rosari;y avent considerat tot lo Poble los inconvenients tant en lo espiritual,com temporal,se ha determinat,que se celebre la festivittat de la Asumta lo mateix 15 de agost ab tota solemnitat,com las demés Festas anyals;i que quede abolit perpetuament lo nom y fets de Festa Major; y la Festa de St. Liens se celebrara la dominica tercera in mense novembre,y lo dilluns seguent la festivit-at del Stm.Rosari,y al matí antes de la Missa matinal la professó del Angel,com se feia lo dit die 16 de agost, y a la tarda la del Rosari,com també se acostuma.Vide fol.9 hujus libri q.lo que no se acostumava (penso) per tenir més ocasió de ballar.

Llibre de la Confraria del Roser: Colomers 1799, pàg sense numerar després de l’Índex del començament


Continua a Colomers