6.2 Edat mitjana: Alta edat mitjana

 

Poc abans de l’any 785, els francs, aplec de diversos pobles germànics establerts a la Gàl·lia des del segle V, ja devien haver sostret les terres del baix Ter del domini àrab, establert els anys 716-718, ja que, aquell any, els ciutadans de Girona lliuraran la ciutat a Lluís I el Piadós, rei d’Aquitània i fill de Carles I Carlemany, rei dels francs. Efectivament, el lliurament de la ciutat degué comportar el dels territoris de Girona, Besalú, Vallespir, Peralada i Empúries.

La repoblació de les terres arrabassades a les autoritats àrabs anà paral·lela a un important moviment monàstic. En efecte, els monestirs, a més de la funció espiritual i cultural, tingueren una important funció de colonització agrícola, amb la repoblació consegüent.

Colomers, que formava part del comtat d’Empúries, degué ser repoblat entre els anys 820, data de la fundació del primitiu monestir benedictí d’Amer al lloc de Sant Medir (Sant Gregori, el Gironès) per l’abat Deodat, i 840 o 844, data dels primers documents coneguts que s’hi refereixen. Colomers, en efecte, fou una de les possessions, segurament de les més importants, que l’abadia d’Amer tingué al baix Ter, rodal on el seu domini s’estengué considerablement.

Un terreny extremadament fèrtil conformat per les planes al·luvials del Ter, un paratge de fàcil defensa gràcies al turó del Pedró i una riquesa piscícola i de plantes riberenques feien de Colomers un lloc profitós per a la població medieval.

Mapa del Comtat d’Empúries: el punt vermell senyala la situació de Colomers

 

Comtes d'Empúries funcionaris: nomenats pels sobirans francs

  798-entre 801 i 811 : Rostany, comte de Girona i comte de Besalú
  entre 801 i 811-813 : Odiló I, comte de Girona i comte de Besalú
  v 813-v 817 : Ermenguer
  v 817-832 : Gaucelm, comte de Rosselló
  832-834 : Berenguer de Tolosa, comte de Barcelona
  834-841 : Sunyer I, comte de Rosselló
  841-844 : Alaric I
  844-848 : Sunyer I, segon període, comte de Rosselló
  848-850 : Guillem de Septimània o II de Tolosa, intrús, comte de Barcelona
  850-852 : Aleran i Isembard, comtes de Rosselló
  852-858 : Odalric, comte de Barcelona
  858-862 : Unifred de Gòtia, comte de Barcelona

 

840: Es dona per perdut un document* de l’any 840 atribuït a Lluís I el Piadós, com a emperador dels francs, que esmenta Colomers com a lloc de colonització del monestir benedictí de Sant Medir, precedent del monestir de Santa Maria d’Amer (la Selva).

* Fonts: Geografia General de Catalunya. Provincia de Gerona, de Francesc Carreras i Candi i Joaquim Botet i Sisó, Establiment Editorial d'Albert Martín, Barcelona, 1908-1918; Gran Enciclopèdia Catalana, Edit Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1970-2005; Onomasticon Cataloniae, de Joan Coromines, Curial Edicions, Barcelona, 1994, que atribueix el seu esment a Alsius, Nomenclátor, 41, i a Monsalvatje, Notícies històriques, XVII, 157.

844: Carles II el Calb, rei dels francs, en un diploma (original conservat a la Bibliothèque Nationale de París, ms. Nouv. acq. lat. 2579, f. I.) en favor del monestir de Sant Medir, atorgat a Tolosa el 14 de maig de 844 a l’abat Guilera, en el qual refermava les seves possessions, confirmava la cel·la monàstica de Colomers amb la forma llatina Columbarium com a lloc de colonització d’aquell monestir: ...necnon etiam cellulas duas in pago Inporitanense sitas, ex quibus una appellatur Columbarius, sita super fluvium Taceram..., “...també encara les teves cel·les situades en el pagus d’Empúries, una de les quals és anomenada Colomers, situada sobre el riu Ter...”.

860: Del mateix monarca carolingi, el monestir d’Amer, a petició de l’abat Teodosi, obtingué encara un altre precepte (original conservat a la Bibliothèque Nationale de París, ms. Nouv. acq. lat. 2579, f. 2.) el dia 13 de les calendes de desembre (19 de novembre*) de l’any 860 a Ponthion, el qual refermava les possessions del monestir i confirmava la cel·la monàstica colomersenca al cenobi de Sant Medir: una appellatur Columbarius, sita super fluvium Taceram..., “...la cel·la anomenada Colomers situada sobre el riu Ter...”.

* Segons correcció del còmput romà antic: de caràcter regressiu i basat en datar en relació a les calendes (1r dia de cada mes), les nones (5è dia de cada mes, excepte març, maig, juliol i octubre, que era el 7è) i a les idus (13è dia de cada mes, excepte març, maig, juliol i octubre, que era el 15è).

890: El 25 de juny de 890 és Odó I de França qui atorga, a Orleans, un altre precepte (original perdut) a l’abat d’Amer Advir en el qual li referma la possessió de Colomers: ...ex quibus una apellatur Columbarium, sita super fluvium Tecera..., “...la cel·la que és anomenada Colomers situada sobre el riu Ter...”.

898: El 17 d’abril, en una disputa pública a Girona entre un comte de Girona anomenat Gausfred i el Monestir d’Amer, sobre la propietat d’unes terres del comtat de Girona, s’esmenta Sancta Maria virginis Columbarii entre les possessions de l’abadia d’Amer.

899: A les acaballes del segle IX, tingué lloc una disputa entre el monestir d’Amer i el comte d’Empúries sobre els honors de diverses parròquies dependents del monestir. Efectivament, l’any 899, l’abat d’Amer, Supersulli, es queixava, en el Congrés de Girona, que Sunyer II d’Empúries (862-915) i de Rosselló retenia injustament la baronia de la parròquia de Santa Maria de Colomers, entre d’altres. I el mes de juliol, escoltats diversos testimonis, es donava la raó a l’abat i es comminava el comte emporità a retornar les baronies.

922: El 5 de juny de l’any 922 a Tours-sur-Marne, Carles III el Simple, rei de França, refermava, en un altre precepte (original conservat a la Bibliothèque Nationale de París, ms. Nouv. acq. lat. 2579, f. 3.) atorgat a Guiu, bisbe de Girona, la possessió de la cel·la colomersenca: ...ex quibus una apellatur Columbariumm sita super fluvium Tether..., “...la cel·la que és anomenada Colomers situada sobre el riu Ter...”, pel monestir d’Amer.

949: L’any 949, la comunitat benedictina abandonà el lloc de Sant Medir i es traslladà a Amer (la Selva), on bastí el nou monestir de Santa Maria d’Amer.

951: En una còpia (conservada en un arxiu particular de Perpinyà, procedent del monestir d’Amer) del document de l’any 890, del 4 d’abril de 951, s’insereix un afegitó que confirma i descriu el terme de l’església de Santa Maria de Colomers, entre d’altres, alhora que esmenta la capella de Sant Llenç: ...Confirmantes ut ecclesie Impuritanensis pagi, videlicet Sancte Marie vel Sancti Leoncii Columbariorum vel Sancti Petri qui dicitur Carcer supra litora maris, sicut a nobis vel successoribus nostris terminos acceperunt, sic semper habeant. Id est, Sancta Maria Columbariorum habeat terminos: ab oriente in palacium Abtauri et vadit per transversum usque in medium alveum Teder ad ipsas rocham, a meridie in flumen Teder sive in ipsa rocha subtus Subiraneges vel in ipsum boschum vel stagniolum, ab occidente in pug de Argilaged vel in terminos Sancte Marie de Gauses vel Sancti Mathei, de circio de Galauns vel torrente de Pinis et de villa Elperic et sic vadens per eandem pervenit usque in valle Aureli..., "...Això és, Santa Maria de Colomers té els termes següents: a orient, des del palau de l'Abat i transversalment sense interrupció cap al mig de la llera del Ter fins a les seves roques; a migdia, el riu Ter o bé les seves roques de sota Sobirànigues o el seu bosc o estanyol; a occident, el puig d'Argelaguet o els termes de Santa Maria de Gaüses o Sant Mateu, i a tramuntana, des de "Galauns" o el torrent de Pins i de vil.la Elperic (Vilopriu) i d'aquí sense interrupció fins a la vall Aureli...”.

989: L’any 989, el comte Gausfred I d’Empúries-Rosselló (931-991) féu diverses concessions sobre Sancta Maria Virgines Columbarii al cenobi de Santa Maria d’Amer.

997 (24 d’octubre) - 998 (23 d’octubre): Amalric, abat del monestir d’Amer i de la cel·la de Colomers, consta en una escriptura: ...abba cenobii Columbarii et Sancte Marie et Sancti Vincentii Amerensis...

 

 

Primera dinastia dels comtes d’Empúries: comtes hereditaris de la Dinastia del Casal de Barcelona, primera branca

Organigrama


Continua a Colomers