6.4.1 Els primers cognoms coneguts,
segons els fogatges de 1497 i 1553

 

DICCIONARI ALCOVER-MOLL

FOGATGE m.
|| 1. Impost que el rei o el senyor feudal cobrava damunt cada foc o llar; cast. fogaje. Per quant teniu alberg y fogatge en Ciutat, doc. a. 1314 (BSAL,
ii, 132). En les quals corts nos fou feta gran proferta per tots los braços de les corts per manera de fogatge, Pere IV, Cròn. 347. Terras que pagan los fogatges al General de Cathalunya, Const. Cat., ed. 1702, pàg. 22. Ve per cobrar gavelles y fogatges, Penya Poes. 319.
|| 2. Fogatera (Eiv.).
    Var. form. ant.: fogatx. (He rebut... un m. 6. per lo fogatx, doc. a. 1340 (BSAL, ii, 133).
    Etim.: derivat de foc amb el sufix -atge, que tenia freqüent aplicació per a formar noms indicadors de tributs (cf. pontatge, portatge, peatge, etc.).

GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA

FOGATGE m.
Dels ss XIV al XVII, imposició que les corts generals establien per convinença amb el rei dels estats de la corona catalanoaragonesa a raó d'una quantitat per foc o casa habitada, per tal de subvenir a necessitats de la corona o de la terra. Era una exacció eventual i per a cadascun calia l'acord de la cort general, on s'acostumava a determinar els criteris d'inclusió o exclusió dels focs i les persones que hi restaven sotmeses. Unes vegades aquesta exacció es feia a tant per foc, i unes altres vegades a base d'una quantitat fixada per endavant, que calia que fos repartida entre els focs i les localitats.

Fogatge de 1497

Cognoms

Lloc

Vegueria

Andreu

COLOMERS

GIRONA

Aymerich

COLOMERS

GIRONA

Balle

COLOMERS

GIRONA

Bosch de la Costa

COLOMERS

GIRONA

Çabater

COLOMERS

GIRONA

Çavall (Maçana, àlies)

COLOMERS

GIRONA

Costa (Bosch de la Costa)

COLOMERS

GIRONA

Dalmau

COLOMERS

GIRONA

ferrer?

COLOMERS

GIRONA

Maçana (àlies Çavall)

COLOMERS

GIRONA

Mayol

COLOMERS

GIRONA

metge?

COLOMERS

GIRONA

Pagès

COLOMERS

GIRONA

Ponça (dona)

COLOMERS

GIRONA

Pons

COLOMERS

GIRONA

Pou

COLOMERS

GIRONA

Puig

COLOMERS

GIRONA

Puiol

COLOMERS

GIRONA

Quintana

COLOMERS

GIRONA

Rich

COLOMERS

GIRONA

Rocha

COLOMERS

GIRONA

Ros

COLOMERS

GIRONA

Roure

COLOMERS

GIRONA

Selma

COLOMERS

GIRONA

Texidor

COLOMERS

GIRONA

Fogatge de 1553

Cognoms

Lloc

Vegueria

Andreu

COLOMERS

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Aymerich

COLOMERS

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Baldiri (Serra, àlies)

COLOMERS

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Balell (àlies Cavall)

COLOMERS

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Cavall (Balell, àlies)

COLOMERS

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Costa

COLOMERS

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Costa

COLOMERS

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Farrer (Vinyes, àlies)

COLOMERS

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Ferrer (Vinyes, àlies)

COLOMERS

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Garau

COLOMERS

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Guintana

COLOMERS

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Metje

COLOMERS

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Pajès

COLOMERS

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Pons

COLOMERS

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Pou

COLOMERS

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Pujoll

COLOMERS

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Rich

COLOMERS

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Rocha

COLOMERS

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Ros

COLOMERS

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Roure

COLOMERS

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Serra (àlies Baldiri)

COLOMERS

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Vinyes (àlies Farrer)

COLOMERS

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Vinyes (àlies Ferrer)

COLOMERS

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Font: Oscar Barea


Continua a Colomers