2.5 La vegetació

 

1. Les plantes

Entre les plantes que conformen la vegetació colomersenca, destaquen:

1.1 Els xeròfits, que viuen en medis secs.

Les plantes xeròfiles, de fullatge dur o poc tendre, evaporen poca aigua i poden resistir l’eixut estival. En general, són plantes mediterrànies.

1.2 Els higròfits, que viuen en medis humits.

La majoria de les plantes higròfiles són espècies euro-siberianes. Formen illots d’un verd tendre als indrets humits: fons de les valls, riberals, vores de riu, etc, fortament discrepants de la vegetació principal, de caràcter sec.

 

2. Els tipus de vegetació

Al terme colomersenc, podem assenyalar els següents tipus de vegetació:

2.1 El bosc esclerofil·le: vegetació principal de caràcter natural potencial.

Es tracta d’un bosc perennifoli o sempervirent, és a dir, sempre verd, que conserva el fullatge verd durant tot l’any, constituït per arbres i arbustos de fulla plana, persistent a l’hivern, endurida, coriàcia i relativament petita. Té un sotabosc arbustiu ben desenvolupat, format per moltes plantes llenyoses d’arrel profunda, capaces d’aprofitar la reserva d’aigua que s’acumula a la part inferior del sòl a l’hivern.

El bosc esclerofil·le típic de les terres colomersenques és l’alzinar amb marfull, associació vegetal constituïda per un estrat arbori dens i ombrívol, en el qual predomina, entre d’altres arbres de poca alçària (5-15 m), l’alzina de fulla llarga, i per un sotabosc vigorós i ric de plantes llenyoses: arbustos esclerofil·les (o de fulla petita), com l’aladern o lladern, el galzeran (“galleran” a Colomers), el llentiscle o mata, etc, i laurifolis (o de fulla gran), com el marfull o llorer bord, l’arboç o cirerer d’arboç, el matabou, etc, i lianes, com el lligabosc mediterrani o xuclamel, l’arítjol, la ridorta o vidiella, l’heura, etc.

A causa de l’acció de l’home, el qual ha intervingut durant segles, potser ja des de l’època dels romans, sobre el bosc esclerofil·le talant alzines, els alzinars han sofert un procés de degradació i fins i tot de substitució per altres comunitats vegetals.

Testimoni d’una antiga presència d’alzinars a Colomers, tenim el topònim l’Alzinar, amb el qual els veïns de la vila es refereixen a un paratge del sector oriental del terme on encara podem observar, com en altres llocs perifèrics, alguna alzina escadussera.

La degradació del bosc esclerofil·le sol comportar l’establiment de la màquia i de la garriga, formacions vegetals compactes i ombrívoles, constituïdes per arbustos esclerofil·les (de fulla endurida i persistent), que poden arribar a atènyer uns 3 m d’alçada en la màquia i 1 m en la garriga. L’ombra que hi ha als seus estrats inferiors fa difícil la vida dels vegetals heliòfils, això és, que necessiten sol o il·luminació.

Podem observar la garriga de garric sobre sòls profunds del bosc actual, a l’Alzinar per exemple.

2.2 El bosc aciculifoli amb brolla: vegetació principal de caràcter degradat actual.

És un bosc perennifoli on predominen els arbres de fulla llarga, prima i punxeguda, en forma d’agulla. El seu sotabosc és constituït per la brolla, formació vegetal més o menys densa, de 0,5 a 2 m d’alçada, on predominen arbustos i mates de fulla persistent i petita o bé molt esclarissada o nul·la. La lluminositat elevada que hi ha al seu interior permet la vida de les plantes heliòfiles.

El bosc aciculifoli amb brolla que es fa a Colomers és la pineda de pi blanc amb brolla de romaní i bruc d’hivern, associació vegetal constituïda per un estrat arbori en el qual predomina el pi blanc i per un sotabosc ric de vegetals de fulles linears, molt menudes i revoludes, com el bruc d’hivern, el romaní, la farigola, etc, i de plantes les tiges verdes de les quals substitueixen el fullatge, molt reduït o nul, en la funció assimiladora, com la ginesta, l’argelaga, la gatosa, etc.

La degradació del bosc aciculifoli amb brolla sol comportar l’establiment de la brolla, sense estrat arbori, i de l’erm, cobert de gramínies xeròfiles i de teròfits o herbes anuals, les quals moren en el moment d’iniciar-se l’època desfavorable, deixant només les llavors que asseguren la germinació per un altre any.

Podem observar la brolla de romaní i bruc d’hivern sense arbres i l’erm de llistó amb herbes anuals de primavera, és a dir, que neixen, creixen i floreixen durant l’època humida, després de l’hivern, i es moren quan comença l’eixut estival, als marges del bosc aciculifoli amb brolla.

2.3 El bosc de ribera: vegetació d’indrets especials de caràcter natural potencial.

Es tracta d’un bosc caducifoli o decidu, això és, que perd el fullatge en arribar l’època estacional desfavorable (l’estació freda), en galeria, o sigui, ocupant bandes llargues i estretes de terreny, que es fa a les vores dels rius i els seus afluents, als riberals i als fons humits de les valls, damunt sòls que mantenen un nivell d’aigua freàtica més o menys permanent.

A la terra baixa, les comunitats vegetals de ribera més freqüents són: l’albereda, dominada per l’àlber o arbre blanc; la pollancreda, amb domini del pollancre; la verneda, on predomina el vern; l’omeda, on domina l’om; la salzeda, on predomina el salze o saule o salze blanc, i la gatelleda, on domina el gatell.

Els bosquets de ribera colomersencs han estat molt malmesos per l’home, que ha aprofitat els terrenys per al conreu. Testimoni de la seva presència, resten actualment poblacions d’àlbers a les vores del Ter i del torrent de Pins, poblacions d’arbres del gènere salix (saules, sargues i sàlics o saulics) al Saulicar (“sulicà” a Colomers), paratge del sud-est del terme, davall de la Presa de Colomers, i algun vern al paratge anomenat la Verneda, al sector sud-occidental del terme.

2.4 La bardissa, el fenassar, la jonquera, el canyar i el creixenar: vegetació d’indrets especials de caràcter degradat actual.

La degradació del bosc de ribera comporta l’expansió de la bardissa, el fenassar, la jonquera, el canyar i del creixenar, integrats per comunitats en gran part euro-siberianes, dins de les quals les espècies pròpiament mediterrànies són en minoria.

La bardissa és una formació vegetal, sovint espessa i impenetrable, constituïda especialment per lianes i arbustos espinosos de fulla caduca, entre els quals predominen l’esbarzer o romeguera o arça, l’aranyoner, l’arç blanc, etc, que es fa en sòls profunds i força humits, als marges dels camps i a les vores dels boscos.

A Colomers, podem observar la bardissa d’esbarzer sense roldor i la bardissa d’espinavessa o arn. El paratge de les Arces, per exemple, deu el seu nom a la presència de la romeguera o arça.

Destruïda la bardissa als indrets molt visitats per l’home o pels animals, la substitueixen, segons el grau d’humitat del sòl, el fenassar, amb predomini del fenàs de marge, als fons de les valls; la jonquera, on predomina el jonc, als sòls humits; el canyar, amb predomini de la canya, als sòls d’arran d’aigua, i el creixenar, on predominen els créixens, als recs, fonts i rierols d’aigua neta.

A Colomers, trobem poblacions de canyes a les vores del Ter, la riera de Ramema, el torrent de Pins i del Rec del Molí, i algun creixenar a la Resclosa.

2.5 Les vegetacions ruderal, viària i arvense: vegetació d’indrets especials de caràcter natural actual.

La vegetació ruderal, pròpia de les runes i dels medis molt influïts per l’home, sol estar integrada per:

a) associacions de blets i conizes, que formen herbassars poc vistosos, amb desenvolupament màxim a la tardor, en indrets molt bruts: solars abandonats, vores de camins, etc;

b) poblacions de cards, als llocs alterats per l’home o pels animals: terres profundes, remogudes i ben adobades.

La vegetació viària, pròpia de camins, vores de camins i llocs calcigats, està integrada per:

a) associacions de margall, gramínia de desenvolupament sobretot primaveral, que podem observar a les vores de camins, erms i terrenys fressats.

La vegetació arvense, pròpia de les terres conradisses i formada per plantes no conreades (males herbes) disseminades involuntàriament per l’home que entren en competència amb les plantes útils sembrades, està integrada per:

a) poblacions de ravenisses blanques, que a la tardor i a l’hivern vesteixen de blanc les vinyes i els fruiterars secs;

b) associacions de roselles (o “quiquiriquics” a Colomers), als camps de blat;

c) comunitats de cerreigs o panissoles, veròniques, etc, als camps humits, horts i vergers.

  

vegetació

unitats de vegetació

associacions, comunitats o poblacions

plantes

principal de caràcter natural potencial bosc esclerofil·le alzinar amb marfull xeròfits

 

màquia màquia de garric i arçot
garriga garriga de garric
de caràcter degradat actual bosc aciculifoli amb brolla pineda de pi blanc amb brolla de romaní i bruc d’hivern
brolla brolla de romaní i bruc d’hivern
erm erm de llistó amb herbes anuals
d’indrets especials de caràcter natural potencial bosc de ribera albereda, pollancreda, verneda, omeda, salzeda, gatelleda higròfits
de caràcter degradat actual bardissa bardissa d’esbarzer sense roldor
bardissa d’espinavessa
canyar poblacions de canyes
fenassar fenàs de marge
jonquera jonc
creixenar créixens
de caràcter natural actual vegetació ruderal blets i conizes  
cards  
vegetació viària margall  
vegetació arvense ravenisses blanques  
roselles  
cerreigs, veròniques  

  La vegetació colomersenca

 

    

L’alzina (Quercus ilex)

 

    

El vern (Alnus glutinosa)

 

      

El sàlic o saulic (Salix purpurea)

 

L’esbarzer o romeguera o arça (Rubus ulmifolius)

 

      

  La falguera (Pteridium aquilinum)

 

 El llentiscle o mata (Pistacia lentiscus)

 

 

L’alzina, el vern, el saulic, l'arça, la falguera i la mata són plantes representades en la toponímia colomersenca: l’Alzinar és un paratge del sector oriental del terme; el Saulicar es troba al sector sud-oriental; la Verneda és al sector sud-occidental; les Arces és un paratge i un torrent del sector oriental; el Falguerís és un paratge del nord-oest, i la Mata és un paratge del sector septentrional.

 

3. Flora de la zona humida: des del Xalet a la Presa

La Presa de Colomers forma part de l’Inventari de Zones Humides de Catalunya elaborat pel Departament de Medi ambient: Zones humides de la conca del Ter, núm 6, codi 1150400.

Font: Web del Departament de Medi ambient

 

Hàbitats naturals, seminaturals i artificials

Comunitats vegetals naturals

I. Bosc de ribera 5. Albereda litoral
6. Omeda amb heura
7. Salzeda de sarga
II. Bosc de ribera alterat  
III. Herbassars subaquàtics i creixenars 2. Herbassars subaquàtics d’aigua dolça
3. Creixenar típic
IV. Bardisses i formacions arbustives humides de degradació 8. Bardissa sense roldor
V. Herbassars 9. Fenassar típic
10. Herbassars de vorada de camí de terra baixa
11. Cardassars de vorada de camí de terra baixa
VI. Canyars 12. Canyars
VII. Plantacions de pollancres  
VIII. Jardins  
IX. Extensió molt reduïda 1. Poblacions de llentilles o llenties d’aigua
4. Bogar

 

3.1 Hàbitats naturals, seminaturals i artificials

I.- Bosc de ribera

Bosc mixt format per les comunitats vegetals següents:

5. Albereda litoral

6. Omeda amb heura

7. Salzeda de sarga

Espècies lianoides:

Esbarzer o romeguera o arça (Rubus ulmifolius)

Espècies herbàcies:

Vidalba (Clematis vitalba)

Fenàs de bosc (Brachypodium sylvaticum)

Viola o violeta boscana (Viola sylvestris)

Romegueró (Rubus caesius)

Herba d’orenetes o celidònia (Chelidonium majus)

Ortiga gran (Urtica dioica)

Pròxim al curs fluvial, i a tota l’Illa del Comú.

II.- Bosc de ribera alterat

Espècies al·lòctones:

Robínia (Robinia pseudo-acacia)

Plàtan (Platanus hybrida)

Espècies autòctones:

Freixe de fulla petita (Fraxinus oxycarpa)

Om (Ulmus minor)

Salze blanc (Salix alba)

Espècies exòtiques:

Xiprer (Cupressus sempervirens)

Lledoner (Celtis australis)

Ailant (Ailanthus altissima)

Cabrafiguera o figuera borda (Ficus carica)

Espècies arbustives i lianoides:

Saüc (Sambucus nigra)

Esbarzer o romeguera (Rubus ulmifolius)

Espècies herbàcies:

Canya (Arundo donax)

Ortiga gran (Urtica dioica)

Dolçamara o dulcamara (Solanum dulcamara)

Vidalba (Clematis vitalba)

Fonoll (Foeniculum vulgare)

Card marià o gallofer (Silvbum marianum)

Malva major (Malva sylvestris)

Rosella (Papaver rhoeas)

En galeria entorn dels diferents cursos d’aigua, en bona part de l’Illa dels Riells i en l’entorn de la riera de Vilopriu.

III.- Herbassars subaquàtics i creixenars

2. Herbassars subaquàtics d’aigua dolça

3. Creixenar típic

 

Entorns de la Presa, en zones del riu poc profundes, als marges dels diferents canals i recs. Voltant de la Resclosa, entre les mateixes pedres que la configuren.

IV.- Bardisses i formacions arbustives humides de degradació

8. Bardissa amb roldor

 

En els espais més degradats, com ara antics conreus.

V.- Herbassars

Herbassars indiferenciables formats per les comunitats vegetals  següents:

9. Fenassar típic

10. Herbassars de vorada de camí de terra baixa

11. Cardassars de vorada de camí de terra baixa

Espècies herbàcies:

Gram (Cynodon dactylon)

Gram d’aigua (Paspalum distichum i Paspalum dilatatum)

Fenàs de canonet o ripoll (Oryzopsis miliacea)

Xicoira (Cichorium intybus)

Trèvols (Trifolium sp)

Cua de cavall (Equisetum telmateia)

Espècies al·lòctones:

Xiprer (Cupressus sempervirens)

Cabrafiguera o figuera borda (Ficus carica)

En els antics camps de conreu.

VI.- Canyars

12. Canyars

En zones marginals prop de les lleres del riu i dels recs.

VII.- Plantacions de pollancres

Pollancre (Populus nigra)

Espècies marginals:

Om (Ulmus minor)

Alzina (Quercus ilex)

Davall les cases de la Presa.

VIII.- Jardins

Espècies al·lòctones:

Pícees (Picea sp)

Eucaliptus (Eucalyptus sp)

Rosers (Rosa sp)

Baladre (Nerium oleander)

Salzes (Salix sp)

Robínia (Robinia pseudo-acacia)

En els entorns immediats de les cases de la Presa.

IX.- Extensió molt reduïda

1. Poblacions de llentilles d’aigua

4. Bogar

Molt localitzades.

 

3.2 Comunitats vegetals naturals

1.- Població de llentilles o llenties d'aigua (Lemno-Azolletum)

Lemna minor (prima, gairebé plana per ambdues cares)

Lemna gibba (molt convexa al revers, submergit)

Molt localitzades al canal artificial de la Presa i a la riba estancada de la Presa (costat de Foixà). Superfície molt reduïda.

2.- Herbassars subaquàtics d’aigua dolça (Potamogetonetum denso-nodosi): potamogètons o espigues d’aigua

Llengua d’oca (Potamogeton nodosus)

Potamoqeton densus

Molt localitzades entorn de la Resclosa i davall la Presa. Superfície limitada.

3.- Creixenar típic (Apietum nodiflori)

Créixens bords (Apium nodiflorum)

Créixens (Nasturtium officinale)

Verònica becabunga o créixens de cavall (Veronica beccabunga)

Paradella conglomerada o romàs (Rumex conglomeratus)

Enciamet o dolceta (Samolus valerandi)

Ocupa principalment els entorns de la Resclosa i petites àrees adjacents, així com també petits reductes a la riba del Ter, de petita superfície.

4.- Bogar (Typhetum latifoliae)

Boga o balca de fulla ampla (Typha latifolia): espiga masculina en contacte amb la femenina, de color castany fosc, amb fulles amples de 1,5-2,5 cm

Boga o balca de fulla estreta (Typha angustifolia): espiga masculina separada per un espai de 2-4 cm de la femenina, amb fulles més estretes de 1-8 mm

Molt localitzat a la riba del Ter, a tocar la Presa (davant i dins del canal artificial). Superfície molt limitada.

5.- Albereda litoral (Vinco-Populetum albae)

Espècies arbòries:

Freixe de fulla petita (Fraxinus oxycarpa)

Àlber (Populus alba)

Om (Ulmus minor)

Pollancre (Populus nigra)

Espècies herbàcies:

Sarriassa (Arum italicum)

Vinca (Vinca difformis)

Comunitat de ribera que es presenta conjuntament amb l'omeda amb heura, ocupant una gran superfície. Predomina en les zones més pròximes al riu i als entorns dels recs, especialment a la riera de Vilopriu. Aquesta comunitat presenta caràcters d'alteració, ja que s'hi donen també espècies exòtiques.

6.- Omeda amb heura (Hedero-Ulmetum minoris)

Arbres:

Om (Ulmus minor)

Freixe de fulla petita (Fraxinus oxycarpa)

Espècies arbustives i lianoides:

Sanguinyol (Cornus sanguinea)

Heura (Hedera helix)

Comunitat de ribera que es presenta conjuntament amb l'albereda litoral, ocupant una gran superfície. Es fa predominant en les zones eixutes de l'Illa del Comú i el Bosc de Riells. Presenta signes d'alteració en certs sectors.

7.- Salzeda de sarga (Saponario-Salicetum purpureae)

Espècies arbòries:

Sarga (Salix elaeaqnos)

Sàlic o saulic (Salix purpurea)

Freixe de fulla petita (Fraxinus oxycarpa)

Om (Ulmus minor)

Pollancre (Populus nigra)

Espècies herbàcies:

Sabonera o herba sabonera (Saponaria officinalis)

Llúpol (Humulus lupulus)

Sarriassa (Arum italicum)

Carbassina (Bryonia dioica)

Menta borda o de bou (Mentha rotundifolia)

Dolçamara o dulcamara (Solanum dulcamara)

Comunitat de ribera que es troba a les zones sorrenques més afectades per la força de l'aigua, especialment a l'Illa del Comú, i a les petites illes fluvials presents sota la Presa. En general ocupa petites superfícies, que limiten amb l'albereda litoral i l'omeda amb heura.

8.- Bardissa amb roldor (Rubo-Coriarietum)

Espècies arbustives i lianoides:

Esbarzer o romeguera (Rubus ulmifolius)

Vidalba (Clematis vitalba)

Sanguinyol (Cornus sanguinea)

Saüc (Sambucus nigra)

Évol (Sambucus ebulus)

Espècies herbàcies:

Fenàs de marge (Brachypodium phoenicoides)

Falguera (Pteridium aquilinum)

Espècies arbòries (molt escadusseres):

Freixe de fulla petita (Fraxinus oxycarpa)

Om (Ulmus minor)

Ocupa bona part dels antics camps de conreu, a la part més pròxima al nucli de Colomers. No hi és present el roldor.

9.- Fenassar típic (Brachypodietum phoenicoidis)

Fenàs de marge (Brachypodium phoenicoides)

Fonoll (Foeniculum vulgare)

Plantatge lanceolat o de fulla estreta (Plantago lanceolata)

Bracera (Centaurea aspera)

Corretjola (Convolvulus arvensis)

Es presenta als antic camps de conreu, prop del nucli de Colomers. Formen petites comunitats disperses.

10.- Herbassars de vorada de camí de terra baixa (Hordeion leporini)

Margall (Hordeum murinum)

Eufòrbia o lleteresa (Euphorbia helioscopia)

Malva major (Malva sylvestris)

Comunitat de superfície reduïda i dispersa, que ocupa part dels antics camps de conreu, prop del nucli de Colomers.

11.- Cardassars de vorada de camí de terra baixa (Silybo-Urticion)

Ortiga gran (Urtica dioica)

Card marià o gallofer (Silybum marianum)

Borratja (Borago officinalis)

Carnera o acant (Acantus mollis)

Comunitats marginals, que es presenten entre el bosc de ribera i els herbassars dels antics camps de conreu. Especialment als marges dels camins i del canal artificial de la Presa.

12.- Canyars (Arundini-Convolvuletum sepium)

Canya (Arundo donax)

Corretjola gran (Convolvulus sepium)

 

Configuren cintes de vegetació seguint el marge del riu Ter, especialment a les zones més alterades, on s'ha eliminat el bosc de ribera original. Especialment  visible  als  marges fluvials dels antics camps de conreu.

Continua a Colomers