4.6.2 Finances municipals

 

 

1971

1979

1981

1986

pressupost ordinari (en pts corrents)

114.563

185.000

1.872.000

4.300.000

pressupost ordinari (en pts del 1971)

178.563

366.079

437.281

 

despesa per habitant (en pts corrents)

424,3

780,59

8.283,18

20.093,45

despesa per habitant (en pts del 1971)

661,34

1.544,63

1.934,87

 

 Evolució del pressupost municipal 1971-1986 

La principal font d’ingressos municipals era, l’any 1971, el capítol de transferències corrents (54,7 %), provinents de l’estat sobretot, seguit, en ordre decreixent, dels impostos directes (contribució rústica especialment), impostos indirectes (impost sobre la circulació de vehicles) i de les taxes i altres ingressos (taxes per prestació de serveis sobretot).

L’any 1981, l’estructura era força diferent. Hi havia dues principals fonts d’ingressos: les taxes i altres ingressos (38,2 %) i les transferències corrents (31,9 %), seguides dels impostos directes i indirectes.

 

1971

1979

1981

impostos directes

17

13,3

19,4

impostos indirectes

14

12,1

10,1

taxes i altres ingressos

11,8

46,6

38,2

transferències corrents

54,7

26,4

31,9

ingressos patrimonials

2,5

1,6

0,4

ingressos extraordinaris i operacions de capital

Estructura dels ingressos (en %) 1971-1981

 

Els ingressos obtinguts a través del pressupost ordinari anaven dirigits, fonamentalment, a la compra de béns corrents i serveis (aigua i electricitat, sobretot) i a remuneracions de personal.

   

1971

1979

1981

despeses corrents remuneracions de personal

45,6

25,5

35,2

compra de béns corrents i serveis

50,7

48,5

50,7

interessos

 

 

 

transferències corrents

3,7

3,5

14,1

operacions de capital inversions reals

 

 

 

transferències de capital

 

 

 

variació de l’actiu financer

 

22,5

 

variació del passiu financer

 

 

 

Estructura de la despesa (en %) 1971-1981

 


Continua a Colomers