4.1.2 Estructura de la població per edats i sexes

 

L’any 1984, Colomers presentava la següent estructura per edats i sexes:

 

homes

dones

total

 

núm

%

núm

%

núm

%

joves (0-19 anys)

26

11,40

22

9,64

48

21,05

adults (20-40 anys)

43

18,85

45

19,73

88

38,59

vells (+ 50 anys)

43

18,85

49

21,49

92

40,35

total

112

49,12

116

50,87

228

100,00

Mostrava, per tant, una estructura per edats força envellida: amb un percentatge de vells superior al 10 %, a causa del descens de la fecunditat i de la mortalitat entre adults i vells, i, sobretot, de l’emigració dels joves.

Aquest model de població, caracteritzat per una taxa bruta de reproducció baixa (lleugerament superior a la unitat) i per una esperança de vida llarga (més de 70 anys), que donen lloc a una estructura per edats envellida i a un creixement pròxim a zero, rep el nom de model desenvolupat.

L’estructura per sexes de l’any 1984 era la següent:

anys

homes

dones

≥ 70

11

14

60-69

11

14

50-59

21

21

40-49

19

18

30-39

7

8

20-29

17

19

10-19

16

16

0-9

10

6

total

112

116

En una piràmide d’edats, la població d’un model desenvolupat té un perfil d’obús que si s’inscriu en un triangle isòsceles de base i altura iguals vessa pel cim i no cobreix la base.


Continua a Colomers