4.2 Agricultura i ramaderia

 

Colomers és un municipi rural en el qual l’agricultura i la ramaderia han estat dues activitats interrelacionades des de molt antic. La vella associació agricultura-ramaderia en una mateixa unitat de producció, tendent a desaparèixer arreu, a Colomers ha perdurat fins gairebé a principis del segle XXI.

En un principi, quan calia alimentar urgentment densitats de població sovint excessives amb productes vegetals que no necessitaven gaire superfície conreada, l’activitat principal era l’agricultura, i la ramaderia era destinada bàsicament a auxiliar de l’agricultura, amb el treball d’equins: cavalls, eugues, ases, someres i matxos (això és, muls somerins: fills de cavall i somera) o amb el subministrament d’adob: fems de tota mena de bestiar.

Més endavant, la formació de grans nuclis de població i el consegüent augment de consum de carn, llet, etc, afavoriren la conversió de la ramaderia en l’activitat principal i de l’agricultura en la seva activitat auxiliar, amb el conreu d’aliments per al bestiar.

Darrerament, si bé es mantenen, en un grau molt menor, ambdues activitats, la vella associació s’ha desfet. A finals del segle XX, agricultura i ramaderia han tendit a independitzar-se, a convertir-se en dues activitats autònomes de manera definitiva. Els agricultors-ramaders han desaparegut del tot: uns, els agricultors, van treure el bestiar per dedicar-se exclusivament al conreu de la terra per a l’obtenció de productes per al mercat o destinats a la comercialització; els altres, els ramaders, sense abandonar del tot el conreu de les terres, apostaren per la cria del bestiar amb cada cop més aliments externs a l’empresa, és a dir, conreats o produïts per altri.


Continua a Colomers