4.2.1 L'agricultura

 

L’agricultura és el recurs econòmic tradicional de Colomers. Les terres agrícoles del municipi, de molt bona qualitat i amb elevats rendiments, són conreades fins i tot per colomersencs que no viuen de l’agricultura: no hi ha família que no disposi del seu petit hort per al consum propi, on fan una mica de tot.

Fins al segle XVIII, l’agricultura, cerealista, es concentrava als fondals eixuts. A començaments de segle, hom introduí el blat de moro, el qual, a finals de segle, ja era tan important com el blat. Als aspres, hom hi feia vinya i oliveres.

El XIX fou un segle de gran eufòria agrícola, fins al 1879, quan la fil·loxera assolà les vinyes dels aspres, més endavant substituïdes pels cereals. A les acaballes de segle, fou introduït l’alfals (“userda” a Colomers) als conreus dels fondals. De llavors ençà, la rotació de conreus amb el blat, el moresc i la userda, és a dir, la pràctica d’un sistema de conreu basat en l’alternança ordenada d’aquest tres conreus herbacis en un mateix terreny, permeté obtenir el màxim rendiment del terreny i evitar, alhora, el guaret, això és, un sistema de conreu consistent a deixar en repòs, un any sí i un any no, un terreny empobrit per tal que tornés a adquirir fertilitat, i l’esgotament del sòl.

Durant el segle XX, els cereals substituïren les vinyes als aspres i, als fondals, es racionalitzaren els processos: introducció de la mecanització i ampliació del regadiu. A mitjans de segle, fou freqüent també l’artiga o eixermada, sistema de conreu que consisteix en preparar un tros de terra cobert de bosc, garriga, etc, per al conreu, arrabassant i cremant els arbres, arbustos, etc, i escampant-ne la cendra a tall d’adob. Ja fa temps, la rotació blat-moresc-userda ha passat a un lloc secundari a causa de l’evolució dels adobs i de la maquinària.

superfície total: 4,30 km2 = 430 ha superfície agrària: 302 ha superfície de conreu: 199 ha superfície de regadiu: 73 ha
superfície de secà: 126 ha
superfície no conreada: 103 ha superfície de pastures: 27 ha
superfície forestal: 76 ha
altres: 128 ha

Utilització del sòl, 1981

 

 

ha

% de la:

    superfície de conreu superfície no conreada superfície agrària superfície total
superfície de regadiu

73

36,68

 

63,31

 

24,17

 

41,72

16,97

 

 29,30

superfície de secà

126

superfície de pastures

27

 

26,21

 

73,78

 8,94

 

25,16

6,27

 

17,67

superfície forestal

76

superfície de conreu

199

 

 

65,89

 

34,10

46,27

 

23,95

superfície no conreada

103

superfície agrària

302

 

 

 

70,23

 

29,76

altres

128

superfície total

430

 

 

 

100,00

 Distribució percentual del sòl, 1981 

La superfície geogràfica de Colomers, de 430 ha, està formada per la superfície agrària (302 ha), que representa el 70,23 % del total, i per la superfície ocupada per erms, terrenys no productius, terrenys no agrícoles, guarets i superfícies del riu i del torrents (128 ha), que representa el 29,76 % de la superfície total del municipi.

La superfície agrària, de 302 hectàrees, integrada pels fondals de la plana de la riba esquerra del Ter i pels aspres dels terrenys accidentats, està formada per la superfície de conreu (199 ha), que representa el 65,89 % (el 46,27 % de la superfície total), i la superfície no conreada (103 ha), que representa el 34,10 % (el 23,95 % de la superfície total).

 

La superfície de conreu, de 199 ha, es troba repartida en unes 73 ha de regadiu, que representa el 36,68 % (el 24,17 % de la superfície agrària, el 16,97 % de la superfície total) i en 126 ha de secà, que representa el 63,31 % (el 41,72 % de la superfície agrària, el 29,30 % de la superfície total).

 

 

La superfície no conreada, de 103 ha, es troba repartida en 27 ha de pastiu, que representa el 26,21 % (el 8,94 % de la superfície agrària, el 6,27 % de la superfície total), i en 76 ha de superfície forestal, que representa el 73,78 % (el 25,16 % de la superfície agrària, el 17,67 % de la superfície total).

Els terrenys de secà eren destinats als conreus herbacis: cereals d’hivern (blat, ordi i civada) i plantes farratgeres (userda), sobretot. Temps enrere, havien estat dedicats a la vinya i l’olivera, i donaven lloc a una estimable producció de vi i oli.

Als de regadiu, es feien conreus arboris: espècies fruiteres de pinyol (presseguers) i, sobretot, forestals de fusta tova (pollancres) a les vores del riu, i conreus herbacis: flors, plantes hortícoles, plantes farratgeres i, especialment, cereals d’estiu: blat de moro. Tot i que es mantenen els antics pous, han estat els recs i els canals els que realment han potenciat el cultiu de regadiu.

Els clàssics conreus mediterranis: vinya, olivera, figuera, ametller, garrofer, etc, han estat desplaçats del tot de les terres colomersenques.

La comercialització de la producció agrària, principalment productes d’horta i cereals, es resol directament a l’interior de la pròpia comarca o a les comarques veïnes.

 

 

 

Evolució de la quantitat i de la dimensió de les explotacions, 1962-1972
(Font: Gran Enciclopèdia Catalana)

Quantitat total:

1962 (incloses les inferiors a 0,1 ha

81

1972 (sense comptar les inferiors a 0,1)

42

variació

-48,14 %

Quantitat segons la dimensió:

 

1962

1972

sense terres

1

1,23 %

 

 

fins a 10 ha (explotacions petites)

72

88,88 %

26

61,90 %

de 10 a70 ha (explotacions mitjanes)

7

8,64 %

15

35,70 %

més de 70 ha (explotacions grans)

1

1,23 %

1

2,38 %

total

81

100,00 %

42

100,00 %

 

 

dimensions

núm

%

0-5 ha

52

65,00

5-50 ha

27

33,75

50-200 ha

200-1000 ha

1

1,25

més de 1000 ha

total

80

100,00

Explotacions agràries, 1970


Continua a Colomers