7.1.1.4 La Rectoria

 

Situada a la plaça de l’Església, mostra nombrosos elements, d’interès ben divers: arcs de ferradura en la part inferior del mur de migdia, on es poden observar també restes escadusseres del que havia estat un rellotge de sol; diferents llindes datades als segles XVI-XVII i una reixa de forja.

   

La Rectoria amb l'antic rellotge de sol i els tres arcs de ferradura en la construcció de migdia

 

Finestral de migdia amb reixa de forja

 

Llinda d'una finestra de la cara est: "1588, Miquel Quintana, Sagristà"

 

Llinda del finestral de migdia: "Salvador Pons del Portal, Rector, em féu. 10 9brs? 1671"

 

Al pati, es pot veure el mil·liari d’època romana que es trobà en la via romana de darrera el Cementiri. Vegeu 7.1.2.6 Les Vies romanes: Empremtes romanes a Colomers.


Continua a Colomers